Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program wychowania przedszkolnego

włącz .

"Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym".

W wyborze treści programowych staraliśmy się przede wszystkim stworzyć taki program edukacyjno-wychowawczy, aby był on spójny z celem nadrzędnym - wszechstronnym, harmonijnym oraz radosnym rozwojem dziecka.

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową MEiN i pracuje na programie edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci "Samodzielne wszechstronne szczęśliwe" (wyd. Nowa Era) i "Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." oraz na programach autorskich naszych nauczycieli ("Matematyczne przygody", "Logorytmika"). Wszystkie dzieci 6 letnie uczęszczające do naszego przedszkola realizują roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. "0".

Programy, które wybraliśmy wskazują drogi dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia, zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno - przyrodniczym.

W naszym przedszkolu pracujemy również zgodnie z naszym programem wychowawczym, w którym określone są główne założenia, cele pracy wychowawczej, sposoby jej realizacji, prawa i obowiązki oraz plan działań wychowawczych.

Podstawa programowa, którą realizujemy obejmuje:

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, programie Savoir- Fair, który realizuje prawa i obowiązki dziecka,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Aby zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód, podejmujemy wiele ciekawych zadań: doświadczenia i eksperymenty, pozwalają poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów i innych pomocy, organizowanie w salach kącików przyrody, prace hodowlane i pielęgnacyjne, gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
 • wprowadzenie elementów astronomii poprzez zapoznawanie się z elementami kosmosu, układ słoneczny (mini planetarium)
 • zajęcia kulturoznawcze, pozwalają dziecku poznać inne narodowości i ich obyczaje,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną tj. dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie: orientacji przestrzennej, sprawnego liczenia w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki), umiejętność dodawania i odejmowania oraz liczenia dziesiątkowego, poznawanie figur geometrycznych płaskich oraz przestrzennych,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, w tym: ćwiczenia doskonalące napięcie ręki , wyrobienie prawidłowego chwytu pensetkowego, czyli prawidłowego trzymania ołówka, ćwiczenia koordynacja wzrokowo-ruchowa (integracja ręki i oka), rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi, opisu oraz układania słownych historyjek ( zabawa w słowa)
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Natomiast praca w grupie różnowiekowej ma swoje korzenie w tradycji oświatowej i współczesnej edukacji.

Jakie zatem szanse daje edukacja w obrębie jednej grupy różnej wiekowo? Otóż:

 • grupa, w której skład wchodzą dzieci w różnym wieku, jest zbliżona do naturalnych dziecięcych wspólnot. Środowisko bardziej przypomina życie niż sztuczny twór grupujący dzieci w tym samym wieku;
 • młodsze dzieci bez oporu pytają starszych o coś, czego nie wiedzą. W przypadku równolatków panuje przekonanie, że wszyscy w tym wieku powinni dysponować podobną wiedzą i umiejętnościami. Niezręcznie zatem zadawać pytania kolegom i koleżankom.
 • w naszej grupie co roku zmienia się sytuacja społeczna - raz ktoś jest młodszy w stosunku do innych, raz starszy. Sytuacja społeczna przekształca się naturalnie. Dziecko, które potrzebowało pomocy jeszcze rok temu, dostrzega, że teraz ono może pomóc. W grupach o stałym składzie rzadko dochodzi do takiej zmiany relacji ról. Sytuacje społeczne w grupie mieszanej zbliżają nas do życia, raz ktoś jest dla nas mistrzem, raz my dla kogoś.
 • praca z dziećmi w różnym wieku nie pozwala mądrym nauczycielom na stereotyp organizacyjny, jednorodność metod czy form pracy. Sprzyja zatem innowacyjności.
 • W grupie różnowiekowej częściej proponuje się pracę indywidualną, każde dziecko uczy się we własnym tempie. Dajemy szansę młodszym, zdolnym, staramy się podążać za indywidualnym planem rozwoju każdego dziecka.
 • w naszym systemie pracy z różnolatkami, zwłaszcza w stosunku do dzieci młodszych, mają miejsce sytuacje częstego spotykania się z treściami nieco trudniejszymi. Dzieci w naturalny sposób mają więc możliwość wkraczania w sferę najbliższego rozwoju.
 • częściej dochodzi do sytuacji wzajemnego uczenia się. Wzajemne uczenie się, uczenie binarne, uczenie we współpracy sprzyja nie tylko efektywności edukacyjnej, ale i społecznej.
 • zbliżamy przedszkole do życia.

Różnorodność jest istotną wartością grupy mieszanej wiekowo. Dzieci uczą się, że każdy jest inny, że posiada różny zasób wiedzy i umiejętności. Napotyka na różne trudności. Ale dzięki temu, że dzieci starsze mogą pomóc, młodsze odczuwają wsparcie, mają większe poczucie bezpieczeństwa. Wzajemnie uczą się od siebie szacunku i tolerancji.

Różnorodność obejmuje sytuacje dydaktyczne, tematy, zadania, ćwiczenia i drogi poznania, uruchamia wszystkie sfery osobowości, pomaga w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji.

W swojej pracy stosujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnych z założeniami programowymi: 

 • Pedagogika zabawy Klanza (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • praca Metodą Projektów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka, masażyki),
 • Odimienna Metoda Nauki Czytania i Pisania dr Ireny Majchrzak,
 • elementy programu edukacji matematycznej wg Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna),
 • Edukacja przez ruch - Doroty Dziamskiej,
 • metodykę wychowania fizycznego w przedszkolu Kazimiery Właźnik, zajęcia sportowe według opowieści ruchowych;
 • rozszerzony program zajęć artystycznych w postaci warsztatów plastycznych;
 • zajęcia kulinarne w zakresie terapii stosowanej w celu usprawnienia umiejętności manualnych i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych (pieczenie pizzy, pierników, mazurków, kruchych ciasteczek, oraz systematyczne czwartkowe śniadanka);
 • niewerbalne formy terapii: muzykoterapię, psychogimnastykę, teatroterapię, bajkoterapię;
 • wykorzystujemy metody pracy opierające się głównie na zabawie; Edukacja w "Małych Artystach" opiera się na zabawie, samorealizacji i dowartościowaniu dziecka poprzez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem.

TEMAT ROCZNY:

2008/2009 "Bajkowy Świat",

2009/2010 "Jesień, zima, wiosna, lato - co piosenka na to?",

2010/2011 "Ziemia - naszą planetą"

2011/2012 "Zwierzaki cudaki"

2012/2013 "Polskie tradycje ludowe"

2013/2014 "Mali Artyści w podróży dookoła świata"

2014/2015 "Cztery żywioły"

2015/2016  "Muzyczne podróże"

2016/2017  "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

2017/2018 "Doświadczamy zmysłami świat",

2018/2019 "Piękna nasza Polska cała",

2019/2020 "W krainie baśni i bajek",

2021/2022 "Kraina zmysłów"

P R O G R A M  W Y C H O W A W C Z Y  NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecz-no-kulturalnym i przyrodniczym.
Główne cele pracy wychowawczej:
1.Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współ-działania z innymi.
2.Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, wartościami moralnymi oraz koniecznością ponoszenia konse-kwencji swoich czynów.
3.Starania zmierzające do jednolitych oddziaływań wychowawczych w domu i przedszkolu.

Spodziewane efekty:
Ukształtowanie dziecka:
- wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych, empatycznego;
- rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
- ceniącego wartości moralne;
- szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi, tolerancyjnego;
- posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami,
- znającego swoje prawa i obowiązki,
- posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
- rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

METODY PRACY:
- zabawy organizacyjne i spontaniczne, drama,
- twórczość plastyczna i artystyczna,
- dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej,
- organizacja imprez integracyjnych,

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA
Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, m.in.:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Szacunku do jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź fizycznej.
4. Poszanowania jego godności osobistej.
5. Poszanowania własności.
6. Opieki i ochrony.
7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.
8. Akceptacji jego osoby.

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:
1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji.
2. Zdrowego jedzenia.
3. Zaspokajania ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości.
4. Badania i odkrywania.
5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw.
6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych.
7. Decydowania i dokonywania wyborów, wdrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań.
8. Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji.
9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:
1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie.
2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej.
3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne.
4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty.
5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy.
6. Umieć dzielić się z kolegami zabawkami.
7.Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów.
8. Zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.
9. Nie przeszkadzać odpoczywającym.
10. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

I. DZIECKO I JEGO MIEJSCE W PRZEDSZKOLU.

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji:

- tworzenie atmosfery życzliwości, przyjaźni i opiekuńczości,
- rozmowy i dyskusje,
- przekazywanie dzieciom zasad zachowywania się w stosunku do rówieśników i pracowników przedszkola,
- rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,
- zapoznanie dzieci z normami postępowania obowiązującymi w grupie, a także z zasadami bezpieczeństwa zabaw w sali i na placu zabaw,
- omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne, krótkie inscenizacje,
- pomoc w nawiązywaniu przyjacielskich kontaktów z innymi dziećmi,
- stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania,
- zachęcanie dzieci do aktywności i podejmowania różnorodnych działań, a także do wyrażania swoich próśb, oczekiwań, potrzeb itp.

II. DZIECKO W ŚWIECIE NORM I ZASAD PRAWIDŁOWEGO
POSTĘPOWANIA.

Główne kierunki pracy.

- stwarzanie okazji do poznawania i stosowania prawidłowych form zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach,
- używanie form grzecznościowych w codziennych kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
- przybliżanie dzieciom zasad tolerancji wobec innych ludzi,
- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, regionalnymi i wybranymi krajami europejskimi,
- dostrzeganie problemów innych, wczuwanie się w ich sytuację, szukanie rozwiązań,
- rozwijanie postaw zaradności i samodzielności w sytuacjach problemowych,
- przestrzeganie umów, dotrzymywanie obietnic,
- słuchanie baśni, opowiadań, udział w teatrzykach itp. niosących ważne przesłania moralne,
- rozbudzanie zainteresowania pracą rodziców i ludzi różnych zawodów – rozumienie znaczenia pracy i korzyści z niej wynikających dla ogółu ludzi.
- kreowanie u dzieci postaw szacunku dla rówieśników i osób dorosłych, a także poszanowania dla wspólnego mienia.

III. ŻYCIE W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM.

Główne kierunki pracy.

- rozbudzanie u dzieci zainteresowania przyrodą i ekologią za pomocą różnorodnych form i metod pracy
edukacyjnej ( imprezy i akcje, wycieczki, konkursy, zabawy i gry terenowe, teatrzyki, prace plastyczne
z użyciem tworzywa przyrodniczego, wystawy itp.).
- przybliżanie zasad zdrowego odżywiania się – znaczenie dla organizmu,
- wdrażanie do stosowania nawyków higienicznych,
- poznawanie aktywnych form odpoczynku,

IV. WSPÓŁRACA Z RODZICAMI – ZAPEWNIENIE WSPARCIA
SPECJALISTÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
SYTUACJI PROBLEMOWYCH.

Główne kierunki pracy i sposoby realizacji:
- zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli,
- realizowanie programu w domu przez rodziców,
- udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych,
- prowadzenie kart obserwacji dziecka, gromadzenie informacji o jego sytuacji rodzinnej,
- ustalenie terminów i form kontaktowania się z rodzicami,
- prowadzenie dokumentacji dot. organizacji i przebiegu zebrań z rodzicami,
- przekazanie rodzicom informacji o możliwościach korzystania z rad i pomocy specjalistów,
- gromadzenie informacji od rodziców na temat ich potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do pracy przedszkola
- prowadzenie rozmów z rodzicami na tematy wychowawcze (np. stosowanie kar i nagród w wychowaniu itp.).
- informowanie rodziców na temat praw dziecka,
- przekazywanie wiedzy o zagrożeniach dla prawidłowego rozwoju dziecka ze strony opiekunów: alkohol w rodzinie, palenie papierosów, wulgarne słownictwo, oglądanie programów z elementami agresji, niedozwolonych dla dzieci itp.
- prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,

V. WSPOMAGANIE RODZINY W TRUDNYCH SYTUACJACH
ŻYCIOWYCH.

Główne kierunki pracy:

- nawiązanie kontaktu z rodzicami będącymi w trudnej sytuacji życiowej w celu zdiagnozowania ich potrzeb i ustalenia form ewent. pomocy,
- wspólne uczestnictwo z dziećmi w akcjach charytatywnych,
- udzielanie rodzicom informacji o rodzajach pomocy.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIECI 2,5 - 3 – LETNIE: przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
- ma poczucie bezpieczeństwa,
- ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania,
- potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
- współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych,
- uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczycielkę indywidualnie lub w małych grupach,
- stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu,
- stara się ufnie i bezpośrednio odnosić się do osób dorosłych,

DZIECI 4-LETNIE: czynnie poznają życie w grupie i znajdują w niej swoje miejsce
- zna zasady zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich,
- potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi,
- rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych; wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia,
- sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami,
- nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami,
- uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami,
- planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie,
- potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności

DZIECI 5-6-LETNIE: rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym śro-dowiskiem, rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.
Dziecko:
- radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych,
- zna soje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich,
- potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać,
- wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych,
- współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych,
- potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań,
- współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi,
- próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania,
- rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości,
- przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania, stosuje się do podstawowych zasad savoir-vivre'u,
- rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek,
- potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola,
- potrafi rozróżniać, wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów,
- umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje,
- nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby,
- rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju;
- okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola,
- jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

KSZTAŁTOWANIE POSTAW EMOCJONALNEGO PRZYWIĄZANIA DO OJCZYSTEGO KRAJU I ROZWIJANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH
Dziecko:
- zna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania),
- będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, bohaterów narodowych,
- pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce),
- będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, flaga, sztandar),
- nauczy się tolerancji,
- pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbal-ny i niewerbalny,
- będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

Naszym organem doradczym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

Facebook

CPT certification
CPT certificationCPT certificationCPT certification